FAQ – Få svar på dit spørgsmål her

FAQ, opdateret d. 3. oktober 2021

Hvad er en fysisk helhedsplan?

Når almene boligafdelinger skal renoveres, kan de søge om økonomisk støtte fra Landsbyggefonden. For at få støtte fra Landsbyggefonden til renoveringen er der nogle krav, vi skal leve op til. Vi skal fremtidssikre boligerne, så de er tidssvarende, sunde og holder langt ud i fremtiden. Vi skal ikke kun se på enkelte kritiske renoveringer, men forholde os til helheden. Deraf navnet helhedsplan. 

Hvad er Landsbyggefonden?

Landsbyggefonden er de almene boligorganisationers samlede

opsparing, som lejerne i de almene boliger betaler til via deres husleje. Se deres hjemmeside, for at læse mere.

Hvorfor skal Folehaven renoveres? 

Det er de almene boligafdelingers ansvar at vedligeholde deres boliger og lejernes ansvar at betale for det. I Folehaven er der en række kritiske renoveringer. Der er huller i tagene, kloakken er nedbrudt, vandrørene er slidt ned og elforsyningen er forældet. 

Hvorfor lave en helhedsplan?

Vi kommer ikke uden om renoveringer og huslejestigninger i Folehaven, uanset om vi får en helhedsplan eller ej. Men med en helhedsplan bliver huslejestigningerne mindre, vi får flere renoveringer, et bæredygtigt byggeri, og renoveringerne bliver udført samlet i stedet for en efter en.

Hvorfor bliver der sammenlagt boliger?

Der er blevet udtrykt ønsker om større familieboliger på beboermøder og workshops. Derudover er det et krav fra Landsbyggefonden, at vi forbedrer de mest utidssvarende boliger. Vi skal sikre et bredt boligudbud i Folehaven, så der er flere forskellige boligtyper at vælge imellem, og som gør, at man kan blive boende, også hvis ens livssituation ændrer sig.

Stiger min husleje?

Ja, den samlede huslejelejestigning for Helhedsplan og kloakudskiftning er følgende:

 

Nuværende husleje 810 kr./m²/år.

 

Fremtidig husleje med Helhedsplan og kloakudskiftning 1063 kr./m²/år.

 

(Se eksempler på månedlig husleje (ekskl. forbrug) i Temaavisen)

 

Huslejestigningen for kloakken træder i kraft allerede, når

den er gennemført. Det betyder, at din husleje kommer til at stige 63 kr./m²/år fra ca. år 2023.

 

Huslejestigningen for den resterende helhedsplan træder i

kraft etapevis, når byggearbejderne i din bolig er gennemført. Boligerne renoveres i etaper hen over årene 2024-2027.

Skal jeg genhuses? 

Det er ikke muligt at bo i boligerne, imens renoveringen af boligerne pågår. Alle beboere, skal derfor genhuses. Langt de fleste skal kun midlertidig genhuses.

 

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed:

Skal midlertidig genhuses ca. 9 måneder. De har mulighed for at blive permanent genhuset i en anden bolig, hvis de ønsker det. Da nogle lejligheder sammenlægges af to eksisterende lejligheder, skal nogle lejere permanent genhuses. Dette vil ske i tæt dialog med KAB’s genhusningsteam med forbehold for lejerens behov og ønsker.

 

Sammenlagte boliger:

Skal genhuses ca. 9 måneder. De har mulighed for at blive permanent genhuset i en anden bolig, hvis de ønsker det. Da nogle lejligheder sammenlægges af to eksisterende lejligheder, skal nogle lejere permanent genhuses. Dette vil ske i tæt dialog med KAB’s genhusningsteam med forbehold for lejerens behov og ønsker.

 

Blokke, der får tagboliger:

Skal midlertidig genhuses ca. 11 måneder.

 

De øvrige 770 boliger:

Skal midlertidig genhuses i ca. 6 måneder.

Hvordan foregår en genhusning?

Permanent genhusning:

Når du skal permanent genhuses, har du ret til en bolig med følgende tre kriterier:

Passende størrelse

Passende beliggenhed

Passende kvalitet og udstyr

Alle, der skal permanent genhuses, får en individuel samtale med KAB’s genhusningsteam, der vil gøre deres bedste for at imødekomme beboerens behov og ønsker.

3B Folehaven er en stor afdeling, så der er rigtig gode chancer for permanent genhusning i Folehaven, hvis beboeren ønsker det.

 

Midlertidig genhusning:

Ved midlertidig genhusning, udfylder man som beboer et skema, hvor man kan liste særlige behov som fx hjemmepleje eller børn der gør i institution i nærområdet. 

Jeg kan ikke betale den nye husleje – hvad gør jeg?

Det er desværre en uundgåelig præmis, at huslejen stiger ved renovering af almene boliger. Huslejen stiger dog først ved endt renovering, hvilket vil sige 2023 for kloakken og resten af helhedsplanen hen over årene 2024-2027. Du har altså tid til at finde en løsning. Også efter renoveringen, er Folehaven stadig et af de billigste steder at bo i København. Derudover kan du forvente en energibesparelse på cirka 22% afhængig af, hvor meget du skruer op for varmen. Du kan også forvente 10% besparelse på vand. Beboerteamet står altid til rådighed, hvis du har brug for hjælp til at undersøge dine muligheder. 

Hvordan bliver min boligstøtte påvirket?  

Får du boligstøtte, skal den rettes i forhold til din fremtidige husleje. Du skal selv indberette din nye husleje på Borger.dk Det er ikke muligt at svare mere konkret på dette spørgsmål, da det er meget individuelt, hvordan støtten påvirkes. 

Har jeg medindflydelse på helhedsplanen, efter den er blevet stemt igennem?

Det vil være muligt at få indflydelse på det nye fælleshus efter afstemningen.

Derudover vil du have indflydelse på udseendet af dit badeværelse. Der bliver lavet en prøvebolig, hvor det er muligt at se forskellige flisepakker inden du tager et valg.

Gårdrummene er heller ikke tegnet færdig. Når vi når længere i processen, vil der blive en beboerinddragelse i forhold til den specifikke indretning. 

Hvad sker der, hvis helhedsplanens budget eller plan ikke holder?

Hvis budgettet bliver højere og huslejestigningen dermed også bliver højere, skal budgettet til afstemning igen. Ligeledes skal helhedsplanen til afstemning igen, hvis den afviger markant fra planen. 

Har beboerne haft indflydelse på helhedsplanen? 

Arbejdet med helhedsplanen har strakt sig over 10 år. Beboerne er løbende blevet inddraget via beboerworkshops, visionsseminarer, studieture med mere. Derudover er afdelingsbestyrelsen en del af Helhedsplanens følgegruppe, der er med til at kvalitetssikre helhedsplanen.

Hvad er lydskodder, og hvem får dem?

Lydskodderne gør det muligt at få frisk luft samtidig med at støjen fra vejen dæmpes.

 

Lydskodderne er mekanisk styret med en fjernbetjening.

Der bliver sat lydskodder op i soveværelsesværelser mod Folehaven og Gl. Køge Landevej. Nogle lejligheder har allerede fået lydskodder. Den ældste årgang lydskodder, som skal betjenes manuelt, bliver skiftet til de nye med fjernbetjening.

Hvordan påvirker helhedsplanen antallet af lejligheder i Folehaven? 

Der vil være 54 færre lejligheder af de eksisterende. Dertil kommer der cirka 60 nye tagboliger.

Hvad vil det sige, at helhedsplanen skal DGNB-certificeres? 

Det er en garanti for fokus på en bæredygtig renovering, der både har fokus på det sociale, det økonomiske og det miljømæssige under og efter byggeriet. Du kan læse mere om DGNB her.

Jeg har allerede moderniseret mit badeværelse, hvad sker der med mit lån?

Alle badeværelser renoveres, også selvom man selv har moderniseret sit badeværelse. Det kan bedre betale sig økonomisk både i renoveringen og langsigtet med drift og vedligehold.

                                                        

Restafbetalingen der findes på de individuelle moderniseringer af badeværelser og trapper ophører efter renoveringen.

Restafbetaling på køkkener fortsætter efter renoveringen, dog ikke i boliger som sammenlægges eller om bygges til boliger med forbedret tilgængelighed.

Hvordan virker den nye ventilationsløsning? 

Ventilationsløsningen bliver lavet efter nutidige lovkrav om temperatur og hvor meget ventilationen må støje. Ventilationen bliver ført igennem adskilte skakter, så der bliver ikke delt luft imellem lejlighederne.

Luften, der bliver blæst ind i lejligheden, er for-opvarmet ved varmegenanvendelse. 

Påvirker renoveringen antallet af stikkontakter?

Der bliver lavet ny el i badeværelse og entré. Derudover vil der blive installeret flere stikkontakter i alle renoverede rum.

Hvorfor laves der ikke lydisolering mellem lejlighederne?

Når man renoverer ældre lejligheder, er det ikke muligt at isolere støj imellem lejlighederne, som det er med nybyggeri. Du har dog mulighed for at tilkøbe lydisolering af dit soveværelse. Lydisoleringen vil bestå af støjdæmpende plader der sættes op inde i soveværelset. Der er desværre ingen garanti for, hvor meget støj løsningen kan reducere.

Det er dog vigtigt at pointere, at udskiftningen af vand- og afløbsrør i badeværelserne, højst sandsynligt vil stoppe lyden fra at vandre i samme omfang som i dag. 

Hvad er forskellen på Områdefornyelsen Folehavekvarteret, Folehavens udviklingsplan, Kirsebærhavens Planteskole og den fysiske Helhedsplan? 

Områdefornyelsen er et projekt under Københavns Kommune med fokus på hele kvarteret. Udviklingsplanen er et samarbejde mellem 3B og Københavns Kommune, der skal sikre en klar vision for udviklingen af Folehavekvarteret og skabe retning for de kommende 10-20 års investeringer i området. Kirsebærhavens Planteskole er et socioøkonomisk projekt i samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan, Boligforeningen 3B, KAB og INCITA. Den fysiske helhedsplan er en plan for 3B Folehavens fremtidige renovering. Der koordineres tæt mellem alle projekter. 

Hvad sker der med min have? 

Haverne genetableres i videst muligt omfang efter kloakrenovering. Der kan være steder hvor belægningen vil være midlertidig frem til helhedsplanen.

Efter helhedsplanen vil alle stuelejligheder have egen have ud til gårdhaverne og der vil blive plantet en ens beplantning langs haverne. Eksisterende haver blive i videst muligt omfang genetableret, hvis det ønskes. Det er muligt at fravælge at få have. 

Beholder man sin adresse i Folehaven, selv om bliver genhuset, og hvordan er man forsikret i den midlertidige genhusningsbolig?

Du skifter ikke folkeregisteradresse i genhusningsperioden. Derfor bibeholder du også din forsikring, som den er. Til gengæld skal du ændre din postadresse midlertidigt, og det er en god idé at fortælle dit forsikringsselskab om den midlertidige genhusning.

Hvis planen bliver gennemført, hvem betaler så for flytning og evt. opmagasinering ved genhusning?

Du kan vælge at flytte med flyttefirma. Her får du

  • Levering af flyttekasser
  • Flytning
  • Afhentning af flyttekasser efter endt flytning
  • 3 handyman-timer

Ved særlige behov, så som helbedsproblemer, kan man også få hjælp til nedpakning/udpakning og derudover 7 handyman-timer. 

 

Du kan også vælge at flytte selv, i så fald får du flyttegodtgørelse afhængigt af antal rum i din kontraktbolig. 

 

Hvis du genhuses midlertidigt i en bolig, hvor der ikke er plads til alt dit indbo, da genhusningsboligen er mindre end din kontraktbolig, kan du få opmagisineret noget af dit indbo. 

Får man nyt køkken?

Der bliver skiftet vandrør, vandhane og gamle faldstammer i køkkener, og der bliver installeret ny ventilation med ny emhætte.

 

Disse arbejder er ikke omfattende, så køkkener bliver ikke fuldt renoverede,
men tilpasset til ændringerne.

 

Du har dog mulighed for at benytte dig af din råderet og få lavet et nyt
køkken i forbindelse med renoveringen. Huslejestigningen for et nyt køkken er cirka 450 kr. / md. i 20 år. 

Hvis Helhedsplanen bliver stemt igennem, og der kommer et udlejningsstop i 3B Folehaven, kan man så stadig få tilbudt boliger på den interne venteliste? 

Nej, desværre ikke. Når der bliver lukket for genudlejningen, vil der heller ikke komme boliger ud på den interne venteliste. Heller ikke selvom man frigiver sin egen bolig til genhusning.

 

Man kan dog stadig bytte boliger internt i afdelingen. Bytning er en ret beboerne har, uagtet at der pågår genhusning. 

Hvad sker der med ens vedligeholdelseskonto, hvis man skal permanent genhuses?

Vedligeholdelseskontoen ”tilhører” boligen. Dvs., at når man skal permanent genhuses, så tager man ikke beløbet på vedligeholdelseskontoen med. Til gengæld overtager man den vedligeholdelseskonto, der er tilknyttet den nye permanente genhusningsbolig, hvis der er B-ordning, vel at mærke.

Kan man få hjælp til at rydde kælderrum, når man skal genhuses?

Hvis man vælger at flytte med flyttefirmaet Jonas & Co via KAB, så flytter de også alt indbo fra kælderrummet. Man skal som beboer selv rydde op i det og pakke ned.

 

Hvis man bliver godkendt til flytning på særlige vilkår, dvs. med ned og udpakning, så vil flyttefirmaet også være behjælpelige med det i kælderrummet.

 

Skulle det ikke være muligt at få plads til indboet af kælderrummet i den midlertidige genhusningsbolig, så kan Jonas & Co opbevare indboet fra kælderrummet på et fjernlager.

Får man sin flytning betalt, selvom man selv finder et nyt sted at bo inden genhusningen?

Ja, det gør man - så længe det er en flytning, der finder sted fra den dag helhedsplanen vedtages og frem til den dag, hvor beboeren egentligt skulle genhuses. Dog betales der kun flytning til kommunegrænsen. Man er også berettiget til en flyttegodtgørelse, hvis man ønsker at flytte selv.

Har man ret til at få tilbudt en permanent genhusningsbolig til samme husleje, man har i sin nuværende bolig?

Ifølge loven, så nej, det har man ikke ret til. Når det er sagt, så synes vi i KAB, at det er for dårligt. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at finde en bolig, til den max-pris beboeren angiver på det spørgeskema de får udleveret. Hvis genhusningsteamet skulle finde en bolig der er lidt for dyr, men ellers kunne være perfekt til en bestemt beboer, fx grundet område eller elevatoradgang, så ringer de til beboeren først og spørger, om de er interesseret i et reelt tilbud, inden de sender det. For så snart de har sendt et tilbud afsted på skrift (mail eller fysisk post), så tæller det for et tilbud. Og i KAB giver de op til 3 tilbud ved permanent genhusning.

Skal man betale nyt indskud ved permanent genhusning?

Man skal betale differencen, hvis der er sådan en. Dvs. at ens nuværende indskud ”går videre”. Derfor – hvis man tidligere har betalt 10.000 kr. i indskud, og den nye permanent genhusningsbolig har et indskud på 15.000 kr., så skal man betale de 5.000 kr. – Dette er selvfølgelig med forbehold for, at der kan være indskudslån eller udlæg vi skal tage højde for.

Jeg bor i en bolig, der skal ombygges. Boligens ydre vægge bliver ikke ændret og boligen bliver ikke større, men mit nuværende antal kvadratmeter er anderledes end det på plantegningen for den nye bolig. Hvad skyldes denne forskel?

Boligernes nuværende arealer er opgjort som BBR-areal (Bruttoareal) , og opmålt efter de regler der gælder for opmåling af BBR-arealer. BBR-arealet udgøres af boligens rum, indervægge, ydervægge, eventuelle teknikskakte samt en andel af de fælles adgangsveje (f.eks. trappeopgangen).

 

Når de nye familieboliger med forbedret tilgængelighed er ombygget og/eller sammenlagt vil der blive lavet en ny opmåling af de ombyggede boliger og ændrede trappeopgange og her vil arealet ændre sig for den enkelte bolig.

 

Generelt set er tegningerne skitser og ikke målfaset, og der kan forekomme ændringer i det videre projektforløb, når det skal tegnes og projekteres helt konkret.

Boligstørrelserne i temaavisen er derfor kun forventede boligstørrelser. 

Når ombygningen er gennemført, vil boligerne blive opmålt af en landinspektør, og dér fastsættes det endelige BBR-areal.

Mine gardiner er lavet på mål specielt til min bolig. De vil sikkert ikke passe i genhusningsboligen. Skal man selv betale for nye gardiner i genhusningsboligen?

Ja, du skal selv betale for nye gardiner i genhusningsboligen, hvis dine nuværende ikke kan genopsættes i den midlertige bolig.

 

Dine nuværende gardiner på mål kan også pakkes sammen og sættes i depot indtil du flytter tilbage igen.   

Kan der blive opsat lydskodder på blokken i Vinhaven lige overfor Brugsen, Vinhaven 55-59, da der er meget støj fra vareindleveringen?

Driften har allerede bestilt lydskodder til næste etape, hvor jeres blok også indgår. Facaden ved Vinhaven er medtaget pga. af støj ifm. vareindleveringen til Brugsen. Jeres soveværelsevindue overfor Brugsen vil derfor også få monteret lydskodder. Dette arbejder ligger forud for Helhedsplanen og etapen forventes påbegyndt i 2021

Hvis man tilvælger at få nyt køkken, er det så muligt at få flyttet en væg og udvide køkkenet samtidig?

Det er umiddelbart ikke med i Helhedsplanen. Men det er en spændende idé, som vil blive taget op i det videre forløb.

Er det muligt af få slebet gulve, mens man er genhuset?

Afslibning af gulve er ikke med i helhedsplanen.

Hvis en beboer ønsker at få afslebet gulve via vedligeholdelseskontoen, kan dette udføres inden beboeren flytter tilbage.

 

Slibning af gulve udføres af afdelingen ”egne håndværkere” og lige efter renoveringen er færdig.  

Når der bliver malet i boligerne, bliver fodpaneler og døre også malet? Og bliver der taget højde for rum som har særlige farver eller tapeter?

Der bliver som udgangspunkt malet, som ved en normal istandsættelse. Vægge og lofter males. Fodpaneler, dørindfatninger og døre males efter behov. Der males i hvid farve.

 

Gulvet i bolig i stuen er koldt pga. at andre beboere åbner kældervinduerne og lader dem stå åbne.

Bliver der lavet efterisolering af dæk over kælder?

 

Nej , der isoleres ikke mod kælder, da loftshøjden i kælderen er lav og der skal være plads til rørføringer. Men muligheden for at isolere mod kælder vil blive yderligere undersøgt  i det videre forløb.

 

Flere af kældervinduerne kan ikke lukkes ordentligt.

Bliver der gjort noget ved det? Kan kældervinduerne fastmonteres så de ikke kan åbnes?

 

Kældervinduerne renoveres ikke i Helhedsplanen.

Får vi nyt gulv?

Nej, gulvet bliver ikke udskiftet. Du kan overveje selv at bestille gulvslibning, før du flytter tilbage i din nyrenoverede lejlighed.

Kan der udføres altaner i blok 5 mod Folehaven som et tilvalg?

Altaner i blok 5 er ikke en del af helhedsplanen.

 

Er plantegningerne for familieboligerne med forbedret tilgængelighed endeligt fastlagt eller er det muligt at ændre i f. eks. væggenes placering?

Der vil arbejdet yderligere med indretningen af de nye boliger i den videre fase efter afstemningen. Så det er muligt at der kommer enkelte tilpasninger i planløsningerne. Gode idéer til indretninger kan videregives til afdelingsbestyrelsen.

Hvornår kan jeg skrive mig op til taglejlighed? Og hvis jeg er heldig, at få tilbuddet: kan jeg flytte direkte fra genhusningslejligheden til den?

Du kan allerede nu skrive dig på den interne venteliste. Tagboligerne bliver udbudt efter anciennitet på ventelisten.

 

Hvorvidt du kan flytte direkte fra genhusningslejligheden til tagboligen afhænger af, hvordan byggeprocessen bliver – altså om tagboligerne er færdige, når renoveringen af din kontraktbolig er færdig.

Bliver der nogle steder med elevator? Hvis ja; hvor?

Nej, der bygges ikke nye elevatorer. Bemærk dog at de nye familieboliger med forbedret tilgængelighed er placeret i stueetagen og etableres med niveaufri adgang og køkken og bad er indrettet handicapvenligt.  

Hvilke bygninger starter man med at renovere?

Det er endnu ikke afgjort, da helhedsplanen først skal tegnes og projekteres.

Hvis man stemmer nej, skal man så også genhuses?

Hvis helhedsplanen ikke vedtages skal der alligevel gennemføres en række nødvendige renoveringsarbejder i afdelingen.

 

Flere af disse arbejder vil være til stor gene for beboerne pga. larm og støv fra bygningsarbejderne.

Det kan derfor ikke garanteres at et ’nej’ til helhedsplanen betyder at man undgår genhusning.

Jeg er usikker på, om min lejlighed også skal renoveres? 

ALLE lejligheder i 3B Folehaven får en lang række af kritiske renoveringer og forbedringer under Helhedsplanen. Også dem på Gammel Køge Landevej. Det er beskrevet i Temaavisen på side 13-53.

 

Derudover bliver 59 lejligheder sammenlagt, 79 ombygget til familieboliger med forbedret tilgængelighed og 6 blokke får tagboliger ovenpå.

Bliver huslejestigningen højere med Helhedsplanen eller med renoveringer uden en helhedsplan? 

Huslejestigningen bliver LAVERE med Helhedsplanen, end hvis man kun udfører de kritiske renoveringer i afdelingen UDEN en helhedsplan. Samtidig får du flere renoveringer – bl.a. et badeværelse, ny ventilation, nye grønne gårdrum, solceller og bedre belysning – med Helhedsplanen.

Er plantegningerne for familieboligerne med forbedret tilgængelighed endeligt fastlagt eller er det muligt at ændre i f. eks. væggenes placering?

Der vil arbejdet yderligere med indretningen af de nye boliger i den videre fase efter afstemningen. Så det er muligt at der kommer enkelte tilpasninger i planløsningerne. Gode idéer til indretninger kan videregives til afdelingsbestyrelsen.

Hvis jeg skal permanent genhuses i Folehaven, skal jeg så midlertidigt genhuses, før jeg flytter i den permanente bolig?

Hvis det er muligt, så genhuser vi dig permanent i en bolig, som der er renoveret og du vil derfor ikke skulle både permanent og midlertidig genhuses.

Min lejlighed bliver 120 m2. Hvordan regner jeg ud, hvad min nye husleje bliver?

Den fremtidige kvadratmeterpris/husleje med Helhedsplanen og kolakrenovering bliver 1063 kr./m2/år. Altså skal du gange dit fremtidige antal kvadratmeter med 1063 og dividere med 12 (måneder). 120*1063/120 = 10,630 kr, i husleje per måned (ekskl. Forbrug).

3 uafhængige beboere, der bor i familieboliger med forbedret tilgængelighed i gavlboliger mod Folehaven, ønsker at køkkenet ikke placeres ved gavlen men mod Folehaven hvor der er bedre udsigt

Indretningen af boligerne er et skitseforslag. I den endelige indretning af boligerne vil vi tage denne overvejelse med i betragtning.

Hvordan kan man flytte bad og køkken i familieboligerne med forbedret tilgængelighed i stueetagen uden at flytte bad og køkken på etagerne over, hvad sker der med rørføring/faldstammer?

I projektet ér der taget højde for plads til skakte med rørføringer og faldstammer i stueetagen. Der er desuden også taget højde for, at den nye indretning i stueetagen enkelte steder kræver særlige konstruktive tiltag.

Jeg har brune døre i min lejlighed. Bliver de udskiftet til nye hvide døre?

I sammenlagte boliger og boliger med forbedret tilgængelighed kommer der nye hvide døre.

 

I boliger som renoveres, bliver dørene ikke udskiftet, undtagen ved badeværelset, hvor der bliver opsat en ny, hvid vådrumsdør.

Hvordan kan det være, at man kun kan stemme ja eller nej til planen, kan man ikke udelade nogle af projekterne?

Det blev besluttet for lang tid siden, at man ønskede at undersøge muligheden for en helhedsplan. Det blev klart, at en helhedsplan kunne give afdelingens beboere langt flere forbedringer for lavere huslejestigning. Derudover har der været mange møder for områdets beboere, hvor de kunne komme med input til planen.

 

En række af projekterne i helhedsplanen er med til at fremtidssikre afdelingen, hvilket er et krav for at få en helhedsplan. Følgegruppen har valgt at sætte en samlet pakke, til afstemning, for at skabe bedre synergi i projektet, mere effektivitet i byggeprocessen og bedre økonomi for beboerne.

 

Man kan stille ændringsforslag til planen, og hvilke projekter der skal være i den.

 

Man skal være opmærksom på, at de mange kritiske renoveringer i afdelingen skal gennemføres under alle omstændigheder i løbet af kort tid.

En række af de øvrige dele af planen er altså dem, som afdelingsbestyrelsen vurderer vil give Folehaven ekstra værdi, og som Landsbyggefonden støtter.

 

Hvis der vedtages ændringsforslag til Helhedsplanen, vil der skulle laves en ny forhandling med såvel Landsbyggefonden, som Københavns kommune, om planen og dens finansiering, og herunder konsekvenserne for den fremtidige husleje.

Hvordan får man en af de nye boliger i Folehaven?

Ønsker man at flytte i en af de nye boliger i Folehaven, skal man skrive sig op på den interne venteliste i 3B Folehaven. Her kan man specificere, hvilken type lejligheder, man er interesseret i.

 

Første gang de nye boliger bliver udlejet, har Folehavens beboere fortrinsret til 2/3 af de nye boliger. Resten har kommunen anvisningsret til. De boliger de ikke benytter, tilbydes også Folehavens beboere. 

 

Boligerne udlejes ud fra anciennitet på den interne venteliste, så er du ikke allerede skrevet op, kan det være en god idé at blive det. Læs mere her. 

 

Ovenstående retningslinjer for udlejning gælder for både de sammenlagte boliger, familieboliger med forbedret tilgængelighed, samt  de nye tagboliger.

Hvem får fortrinsret til de nye familieboliger med forbedret tilgængelighed og de sammenlagte boliger?

Sammenlagte familieboliger og nye familieboliger med forbedret tilgængelighed vil i første omgang blive tilbudt de lejere, som

allerede bor i de pågældende boliger. Ønsker begge lejere en sammenlagt lejlighed, har den lejer med længst bo-anciennitet fortrinsret. 

 

Hvis ingen af de nuværende beboerne ønsker den nye bolig, f.eks. en større sammenlagt bolig, er den ledig til en ny beboer. Beboere i 3B Folehaven har i dette tilfælde fortrinsret til den første udlejning af de nye boliger. Boligerne udlejes ud fra anciennitet på den interne venteliste.

Kan man stemme ved fuldmagt?

Der kan ikke stemmes pr fuldmagt (alle særregler i forbindelse med Corona er bortfaldet den 1. september 2021).

 

Beslutningen om den Fysiske Helhedsplan træffes på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 14. oktober 2021.

 

Afdelingsmødet kan beslutte, at der afholdes en urafstemning. Den beslutning træffes af dem, der møder op på afdelingsmødet.  

 

Find Boligforeningen 3B’s vedtægter her.

Kan vi være sikre på, at konstruktionerne i de blokke, der skal have tagboliger, kan bære 3. etage?

Blokkenes (blok 16-21) dæk- og vægkonstruktioner er blevet analyseret, der er foretaget jordbundsprøver og fundamenterne er undersøgt ved udgravning.

 

Konklusionen er, at der er overskudsbæreevne i de stabiliserende tværvægge, som står med en hyppig takt, og derved danner et godt grundlag for bæring af nyt etagedæk og tag til tagboligerne.

 

På den ekstraordinære afdelingsmøde d. 14. oktober 2021, blev der spurgt til en konkret revne i murværket i én af blokkene.

 

Denne revne vil selvfølgelig blive undersøgt nærmere, og udbedret i forbindelse med Helhedsplanen - eller tidligere hvis der viser sig et akut behov for dette.